دیدار مهندس ضیائیان احمدی وهیئت همراه با مولوی سیداحمد عبدالهی امام جمعه اهل تسنن شهرستان