به گزارش روابط عمومی درچهارمین روز ازهفته دولت افتتاح پروژه آبیاری کم فشار قنات محمدآباد درمیان باحضورفرماندار،روسای ادارات شهرستان ومعاونت محترم مدیریت آب وخاک وامورفنی مهندسی سازمان به بهره برداری رسید.

حجم عمیات پروژه درسطح 75هکتار اجراشده ومیزان لوله گذاری دراین پروژه 5559 متر لوله گذاری میباشد که میزان کل هزینه شده دراین پروژه سه هزارو150میلیون ریال بوده که تعداد افراد  بهره مند ازاین طرح 255 خانوار می باشد.