به گزارش روابط عمومی :درششمین روز ازهفته دولت افتتاح آبیاری تحت فشار روستای نصرالدین به بهره برداری رسید.

این پروزه باهدف جلوگیری ازتلفات آب درکانال خاکی وخشک شدن درختان مزارع در این چاه جهت افزایش وتوزیع آب دراراضی افتتاح گردید.این پروزه باهزینه 928 میلیون ریال درسطح7هکتاربه بهره برداری رسید.