به گزارش روابط عمومی جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ظفر پایاب سد رزه باحضور مشاور محترم رئیس سازمان درامور اجرائی جناب آقای مهندس اکبری ومدیریت محترم شهرستان جناب آقای مهندس ضیائیان احمدی وسرگروه های تعیین شده تشکیل شد . دراین جلسه قسمت 208 هکتاری اراضی پایین دست سد به 14 قسمت مساوی تقسیم وبین سرگروه ها قرعه کشی بعمل آمد ونهایتاً مقررشد که سرگروه ها زیر نظر شرکت برای کشت پاییزه در اراضی فوق الذکر اقدام نمایند.