به گزارش روابط عمومی برنامه دهگردشی درروستای شیرگ بخش قهستان شهرستان درمیان باحضور مهندس غلامی مدیرآب وخاک سازمان ، مدیروهمکاران آب وخاک شهرستان درمحل مسجد روستا برگزار گردید .درابتدای جلسه مهندس ضیائیان احمدی ضمن تشکر ازمهندس غلامی واهالی روستا در برگزاری این جلسه اشاره کرد .در این جلسه نماینده مالکین به مشکلات قنات های روستا اشاره کرد وخواستاربررسی مشکلات موجود در این قنوات شد ،درادامه مهندس غلامی گفت باتوجه به خشکسالی وکاهش آب سفره های زیرزمینی خواستاراجرای روشهای نوین آبیاری با مشارکت اهالی شد ودرپایان جلسه با توجه به تعداد25 رشته قنات درروستا تصمیم براین شد که اهالی یک قنات ازبالا  ویک قنات ازپایین روستا را انتخاب وشروع عملیات اجرائی آن ظرف مدت هفته آینده اجرائی شود.