۸۴۸ میلیارد تومان خشکسالی به بخش کشاورزی خراسان جنوبی خسارت زد