به گزارش روابط عمومی اولین جلسه کمیته فنی پایش محصولات زراعی درمدیریت جهاد شهرستان با حضورکارشناسان ومسئولان واحدهای تولیدات گیاهی برگزار گردید.