بیماری های پاییزی درکمین جامعه انسانی،دامداران احتیاط کنند