مرغداری های شهرستان درمیان زمینه اشتغال برای 1500 نفر را فراهم کرده است.