به گزارش روابط عمومی : کمیته فنی انتخاب نمونه های شهرستان با حضورمهندس ضیائیان احمدی مدیرجهاد شهرستان وجناب مهندس مودی رئیس اداره هماهنگی ترویج وامور تشکل ها و واحدهای ترویج ،تولیدات گیاهی ،آب وخاک ،دام وطیور،اموراراضی وادارات تابعه شهرستان برگزارگردید. درابتدای جلسه مهندس ضیائیان احمدی  ضمن عرض خیرمقدم به حضارمطالبی درخصوص انتخاب نمونه ها در سال گذشته که 5 نمونه ازشهرستان معرفی شد ویک نمونه هم ملی بود بیان کردندوامسال هم نسبت به شناسایی نمونه ها تاکید کردند درادامه مهندس مودی نسبت به تکمیل مدارک نمونه ها ورشته های مورد نظر درانتخاب آنها اشاره کردند.