به گزارش روابط عمومی :در ادامه سفروزیر جهادکشاورزی به استان و معاونین به شهرستان ها، علی اشرف منصوری  مدیرعامل شرکت شهرکهای  کشاورزی کشور ،مهندس اکبری مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی استان ومهندس ضیائیان احمدی مدیرجهاد شهرستان دربازدید از مجتمع گلخانه ای درخصوص روند واگذاری و موانع موجود احداث گلخانه از نزدیک با گلخانه داران دیدارکردند.