به گزارش روابط عمومی در تاریخ 96/7/16 ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی به همراه مسئولین ستادی سازمان به شهرستان درمیان سفر نمودند.پیرو سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پهنه بندی تمامی سطوح کشور و همچنین اختصاص کارشناس مستقل به هر یک از این پهنه ها مهندس ولی پور(ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی) با همراهی مدیر ترویج استان، مدیر اب وخاک،مدیر امور اراضی ، مدیر زراعت استان و رئیس اداره روابط عمومی سازمان ضمن بازدید از پهنه های شهرستان با کارشناسان مسول پهنه ها دیدار نمود ومشکلات انها را بررسی نمود.

در ادامه بازدید از مناطق کاشت کلزای شهرستان و پروژه های اب و خاک شهرستان بازدید و با پیمانکاران پروژه ها دیدار نمودند.
در ادامه نیز به همراهی مدیر کل تعاون روستایی ومدیر کل منابع طبیعی از اراضی پایاب سد رزه بازدید و با هیئت مدیر شرکت ظفر پایاب دیدار و گفتگو نمودند.