به گزارش روابط عمومی ، مهندس ولی پور مطلق ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی به همراه مدیریت محترم امور اراضی سازمان از بایگانی  ریلی  و جاری و نیمه جاری و راکد  اداره امور اراضی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان بازدید کردند.در این بازدید ریاست محترم سازمان ومدیریت محترم اموراراضی سازمان ضمن ارزيابی روند کار، از زحمات و تلاش های مجموعه که در این قسمت فعالیت می کنند قدردانی کرد.همچنین در این بازدید مشکلات موجود در بایگانی راکد مورد بررسی و دستورات لازم جهت رفع مشکلات و بهتر انجام گرفتن امور مراجعین به اداره اموراراضی صادر شد.لازم به ذکر است  بايگاني به طور اجمالي در بردارنده دو هدف عمده است :الف) اسناد حاوي اطلاعاتي هستند كه سازمان بایدبرابر مسئوليت و پاسخگوي احاد جامعه هدف باشد و از طرف ديگر به عنوان ابزاري موثر در دست مديران و هدايت مديريت محسوب مي شوند.ب) اسناد به عنوان مدرك در مراحل قانوني مورد توجه و استفاده قرار مي گيرد.