به گزارش روابط عمومی ، جلسه کمیته فنی پهنه بندی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان در محل سالن جلسات مدیریت برگزار شد ، در این جلسه در خصوص توزیع مناسب کود در سطح شهرستان از طریق شرکت های تعاونی روستایی کشاورزی و روستایی مباحثی مطرح شد ، همچنین درخصوص برگزاری کلاسهای آموزشی برای آگاه سازی بهره برداران بخش کشاورزی از مزایای مصرف کود پتاسه نیز برنامه ریزی گردید . دراین جله نیز به اطلاع رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان برای تسهیلات مکانیزاسیون و پشتیبان از طریق سامانه پیامکی برنامه ریزی گردید.