موضوع تسهیلات اعطایی:

کشت گلخانه ای/گیاهان دارویی/آبزی پروری/صنایع کشاورزی/ خدمات فنی و مشاوره ای/دامپروری و محصولات مرتبط/ خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی/خدمات مکانیزاسیون،تأمین نهادها و توسعه فعالیتهای دانش بنیان/ خدمات کسب کارهای دامپزشکی و عشایری

مبلغ تخصیص شده به استان 1512 میلیارد ریال

مبلغ تخصیص داده به شهرستان 111 میلیارد ریال

مناطق تحت پوشش  = شهری - روستایی - شهرکهای صنعتی

مدت مشارکت ، تنفس و بازپرداخت تسهیلات مذکور طبق قوانین جاری سیستم بانکی می باشد.

نرخ تسهیلات : کل استان  13 درصد (مناطق مرزی 11درصد-از جمله شهرستان درمیان)-محاسبه و پرداخت یارانه بعد از بهره برداری طرح و کسر از اقساط  

* طرحهای دانش بنیان یک درصد کمتر

سهم آورده متقاضی 13 درصد و سهم صندوق 87 درصد می باشد