به گزارش روابط عمومی در تاریخ 96/11/19 ، کارگاه آموزشی مزیت کشت گلخانه ای در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان با حضور متقاضیان تأسیس گلخانه برگزار گردید.دراین کارگاه آموزشی در خصوص مزایا و چالش های کشت گلخانه ای مطالبی ارائه گردید.