به گزارش روابط عمومی ، در تاریخ 97/02/27 ، سرکار خانم دکتر نوربخش(دبیر شورای نظارت بر سموم کشاورزی سازمان حفظ نباتات کشور) به همراه مهندس یوسفی(مدیر حفظ نباتات سازمان) ، سرکار خانم محمدی و مسئولین حفظ نباتات شهرستان از باغات زرشک شهرستان درمیان بازدید بعمل آوردند . این بازدید به منظور پایش زنگ زرشک و بررسی نحوه عملکرد سموم به منظور تهیه گزارش تحلیلی و ارائه در جلسه فنی سازمان خفظ نباتات انجام گرفت.