شماره تماس مدیریت : 32124560 - شماره فکس : 32123332 

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 وحید ضیائیان احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان

32123120

2 مرتضی عسکری مسسئول دفتر مدیر

103

3 سیدمحسن نصیرائی  سرپرست معاون اداری و مالی - رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی

125

4 علی آذرنوش رئیس اداره امور فنی و زیربنایی

106

5 همام شکری

رئیس اداره امور اراضی - کارشناس امور حقوقی

108

6 سید علی حسینی نسب

مسئول حراست

105

7 ناهید داودی

کارشناس مسئول امور اداری

112

8 مهدی حاجی پور

کارشناس امور دام

132

9 سیدعلیرضا موسوی رستگار

کارشناس آب وخاک

106

10 حسین هاشمی

کارشناس آب و خاک

227

11 رامین امیدی نیا

کارشناس آب و خاک

116

12 رامین قاسمی

کارشناس آب و خاک

116

13 محسن رجبی

کارشناس امور اراضی

131

14 جواد برهانی

مسئول امور مالی

110

15 محمد مصطفوی

کارشناس مسئول امور مالی

110

16 علی امیرپور

کارشناس حفظ نباتات

109

17 مرتضی بهزادی

کارشناس صنایع و مکانیزاسیون

130

18 سیدرضا حسینی

کارشناس زراعت - کارشناس روابط عمومی

129

19 علی اطهرجو

مسئول پشتیبانی - کارشناس مسئول امور اجرایی

110

20 ابراهیم احراری

کارشناس مسئول برنامه بودجه - مسئول طرح و برنامه

124

21 احمدعلی پیشنهاد

سرپرست مرکز جهاد کشاورزی قهستان

32143406

22 حسین ملاکی

مسئول مرکز جهاد کشاورزی طبس مسینا

32111051

23 مسعود قادری درمیان

مسئول مرکز جهاد کشاورزی میاندشت

32138235