شماره تماس مدیریت : 32124560 - شماره فکس : 32123332 

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 وحید ضیائیان احمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان

32123120

2 مرتضی عسکری مسسئول دفتر مدیر

103

3 سیدمحسن نصیرائی  سرپرست معاون اداری و مالی - رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی

125

4 حسین هاشمی رئیس اداره امور فنی و زیربنایی

106

5 سید علی حسینی نسب

مسئول حراست

105

6 زهرامحمدی

کارشناس حفظ نباتات

112

7 مهدی حاجی پور

کارشناس امور دام

132

8 سیدعلیرضا موسوی رستگار

کارشناس آب وخاک

106

9 رامین امیدی نیا

کارشناس آب و خاک

116

10 رامین قاسمی

کارشناس آب و خاک

116

11 محسن رجبی

کارشناس امور اراضی

131

12 جواد برهانی

مسئول امور مالی

110

13 محمد مصطفوی

کارشناس مسئول امور مالی-کارشناس امور اداری

110

14 علی امیرپور

مسئول تولیدات گیاهی

109

15 تهمینه میرعرب

کارشناس طرح وبرنامه

124

16 مرتضی بهزادی

کارشناس صنایع و مکانیزاسیون

130

17 سیدرضا حسینی

کارشناس زراعت - کارشناس روابط عمومی

129

18 حسین ملاکی

مسئول پشتیبانی - کارشناس مسئول امور اجرایی

110

19 ابراهیم احراری

کارشناس مسئول برنامه بودجه - مسئول طرح و برنامه

124

20 احمدعلی پیشنهاد

سرپرست مرکز جهاد کشاورزی قهستان

32143406

21 سید محمدنقاش

مسئول مرکز جهاد کشاورزی طبس مسینا

32111051

22 مسعود قادری درمیان

مسئول مرکز جهاد کشاورزی میاندشت

32138235