فرم تماس مستقیم با مدیریت

 

جناب آقای وحید ضیائیان احمدی (مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان)

تلفن مستقیم : 05632123120