فرم تماس مستقیم با مدیریت

 

جناب آقای مهندس محمدحسن جاویدی (مدیرجهاد کشاورزی شهرستان درمیان)

تلفن مستقیم : 05632120420