به گزارش روابط عمومی مدیرجهادکشاورزی درمیان گفت: پسته با سطح کاشت ۱۳۷ هکتار بعد از زرشک و عناب جایگاه سوم محصولات باغی شهرستان درمیان را به خود اختصاص داده است. نصیرائی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر شهرستان درمیان و افزایش دما و بررسی داده های هواشناسی احتمال طغیان شدید آفت پسیل پسته در شهرستان درمیان دور از انتظار نیست لذا کلیه اعضای شبکه های مراقبت و پیش آگاهی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز، بازدید مداوم از باغات پسته و اطلاع رسانی های لازم در این خصوص را انجام می دهند.نصیرائی در پایان افزود: با توجه به مشاهده مبارزات غیر رسمی و غیر اصولی با این آفت کشاورزان محترم صرفاً در چارچوب دستورالعمل های کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه با این آفت اقدام نمایند.