به گزارش روابط عمومی مدیرجهادکشاورزی درمیان گفت: با توجه به برداشت گندم و جو درسطحی معادل۱۵۰۰ هکتار لزوم توجه هر چه بیشتر کشاورزان به حفظ خاک مزارع و جلوگیری از پدیده گرد و غبار بیش از پیش حائز اهمیت میباشد . لذا لزوم حفظ بقایای گیاهی در مزارع جهت حفاظت از خاک جهت توسعه کشاورزی پایدار شهرستان درمیان مهم است.نصیرائی افزود توصیه می گردد کشاورزان از جمع آوری تمامی بقایای گیاهی به ویژه در مزارع گندم و جو اجتناب کرده و با زدن یک چیزل نسبت به برگرداندن بقایا به خاک اقدام نمایند. وی خاطر نشان کرد با عنایت به فقر مراتع در سال جاری و با توجه به اینکه تقریباً همه زارعین شهرستان دام سبک داشته و دام ایشان نیز داشتی و مرتع رو هستند و بالتبع حفظ دام داشتی در طول سال نیازمند مرتع مناسب وعلوفه خشبی کافی است، بیم آن می رود که تمام بقایای زراعی موجود به مصرف تعلیف دام برسد و سهم زمین وخاک مغفول بماند. نصیرائی درپایان افزود، با افزایش قیمت کودهای پایه فسفاته، پتاسه وکودهای آلی که خود متاثر از قیمت بالای نهاده های دامی است باعث شده که زارعین شهرستان درمیان از مصرف این مؤلفه ها خودداری یا کم مصرفی داشته اند وجمع عوامل دست به دست هم داده است که بافت خاک روز به روز فقیرتر شود که عواقب تولیدی و زیست محیطی نامناسبی را در پی خواهد داشت.