مدیرجهادکشاورزی درمیان از صدور حواله کود به صورت کاملاً الکترونیکی از ابتدای شهریور ماه خبر داد.نصیرائی گفت: صدور حواله انواع کودهای شیمیایی یارانه دار نیتراته، پتاسه و فسفاته از ابتدای شهریور ماه به صورت کاملاً الکترونیک و بر اساس سطح زیر کشت ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی جهاد کشاورزی انجام می شود. لذا کلیه کشاورزان می بایست ضمن تماس با مروج پهنه  روستای خود نسبت به راستی آزمایی محصولات و سطوح ثبت شده اقدام نمایند. وی درپایان گفت: فرآیند صدور حواله های الکترونیک به گونه ای است که صرفاً برای کشاورزان و بهره برداران ثبت شده در سامانه پهنه بندی و بر اساس محصول و سطح زیر کشت به آنان کود تعلق خواهد گرفت.