به گزارش روابط عمومی مدیرجهادکشاورزی درمیان گفت: باهمکاری جهادکشاورزی ونهادپیشرفت شهرستان درمیان کارگاه آموزشی مقنی گری در مرکز شهرستان برگزار شد.نصیرائی هدف از این کار را توانمند کردن مردم محلی واخذ پروانه مهارت عنوان کرد واین دوره در سه نوبت دیگر نیزادامه خواهد داشت و در پایان آزمون از افراد شرکت کندده اخذ خواهد شد.