نصیرائی مدیرجهادکشاوری درمیان گفت: به مناسبت گرامیداشت یاد وخاطره شهدای دولت شهیدان رجائی و باهنر پروژه طرح آبیاری کم فشار اراضی تحت شرب چاه محمد رسول الله دستگرد به وسعت 50 هکتار وبا اعتباری بالغ بر750 میلیون تومان افتتاح  ومورد بهره برداری 50 بهره بردار قرار گرفت.وی افزود درسال 1400 با مساعدت ریاست محترم سازمان ومشارکت بنیاد علوی در شهرستان درمیان حداقل 3 برابر سال 1399 در اجرای سامانه های نوین آبیاری در اشکال مختلف و مدیریت بهره وری آب اقدامات قابل توجهی راانجام خواهد داد.نصیرائی افزود در شهرستان درمیان از ابتدای اجرای سامانه های نوین آبیاری بالغ بر 2 هزار و 300 هکتار از اراضی زراعی وباغی دایر شهرستان تجهیز شده  واین عدد بالای 30 درصد اراضی را به خود اختصاص  می دهد. وی خاطر نشان کرد اگر تمام این طرح های اجرا شده از نوع کم فشار باشد حداقل 50 درصد در مصرف آب منابع آب کشاورزی صرفه جویی صورت گرفته است واین اقدامات برای کشوری با اقلیم خشک بیابانی مثل ایران واستان خراسان جنوبی از اهم واجبات اجرایی است.